MrTw

מניית KR תחום המזון

NYSE:KR   Kroger Company (The)
ייתכן ומעל אלכסון, ומעל איזור 27 תראה חיובית, מתחת איזור 25.5 ושבירה מטה את האלכסון תראה שלילית בהתאם, אין באמור המלצה לביצוע פעולה כלשהי (ט.ל.ח).