eyal676

KURA-לונג

לונג
NASDAQ:KURA   Kura Oncology, Inc
KURA-בריאות/ביוטכנולוגיה
מפתחת תרופות מדויקות/ספציפיות לטיפול במחלת הסרטן.
העלאת דירוג מסטיפל ל -BUY עם יעד 45$.
טכני-נמצאת בתנועה בתעלה עולה לאחר תיקון 61.8 פיבו
לגל העולה האחרון.
התיקון הסתיים בתחתית התעלה העולה על/בתמיכת ממוצע 50
המשמש כאינדיקטור תמיכה מובהק למניה בתנועתה העולה ובנר
בולען מלא שפרץ רצף יורד תוך כדי התלכדות ממוצעים E-3/8/21.
3 יעדים בגרף.
אין באמור לעיל המלצה.

תגובות