NASDAQ:PZZA   Papa John's International, Inc
PZZA-ענף המסעדות/רשת פיצריות
פאפא גון נראית טוב.
תענין אותי ללונג מעל 85.06 לאחר פריצת ההתנגדות האופקית
באופן משכנע-מחזור,ממוצעים תומכים.
אמורה לנוע צפונה ליעדים המסומנים בגרף.
אין באמור לעיל המלצה.