dvirher

SAP סגירת הגאפ לאחר הדו"ח

לונג
NYSE:SAP   SAP SE
אנו נמצאים ברמות תמחור נמוכות של המניה לקראת היצמדות לקו תמיכה
המניה אכזבה בדו"חות וירדה בגאפ למטה.
במידה וניתמך על קו התמיכה כניסה בסימן הראשון של העליות

תגובות