eyal676

TVIX--לאמיצים

לונג
NASDAQ:TVIX   None
TVIX--סגר אתמול נר יומי מעל ממוצע 200 לראשונה מאז 1/19
פרץ קו מגמה יורד ארוך טווח ונראה כמתבסס מעליו.
ישנו תרחיש של ירידה קודמת לעליה עקב קניות יתר וסטיה ב RSI
זהירות רבה נדרשת כאן כי התנועות הן חדות ואלימות
אין באמור לעיל המלצה.

תגובות