eyal676

TWTR-לונג

לונג
NYSE:TWTR   TWITTER INC טוויטר
TWTR-שירותי תקשורת/תוכן ומידע באינטרנט
מחיר-62.78
מגמה ראשית עולה.
לאחר שקיבלנו אימפולס עולה-AB-שיצא גם הוא לאחר ירידה
אל מתחת 200MA ,אנחנו מקבלים פולבאק/תיקון שנבלם
במדויק ברמת 0.618 פיבונאצי כשלאחריו ראינו פריצה וסגירה
מעל 200MA.
טריגר כניסה לטרייד יהיה פריצת קו המגמה האלכסוני המשמש
כרגע כהתנגדות במחיר-63.43.
כמו כן קיימת תבנית הרמונית פוטנציאלית AB=CD שתושלם ביעד 3 -82.65.
מתנדים תומכים.
RSI-מעל 50
MFI-בעלייה
MACD-חיובי
יעדים על הגרף.
ג.נ-מחזיק משער 59 ומתכוון לחזק בטריגר.
אין באמור לעיל המלצה.