FOREXCOM:XAUUSD   זהב / דולר אמריקאי
זהב-תרחיש להמשך לונג
המחיר נע בדגלים על קו מגמה עולה
מדוגמת תבנית באטרפליי בהתהוות בסגול
המחיר צפוי לעלות לאיזור המסומן כל עוד שקו מגמה עולה
לא ישבר באגרסיביות כלפי מטה.
אין באמור לעיל המלצה.

תגובות