spark image
Photo: Andrew Haimerl / Unsplash

מניות תעשיית המוות: עסקים למות עבורם

סימולים 9מעודכן
יש רק שתי ודאויות בחיים, מות ומיסים. אף אחד לא מצפה לאף אחד מהם. תעשיית המוות היא תחום אחד שבו תמיד יהיה ביקוש. לבתי הלוויות ובתי קברות תמיד יהיו לקוחות ואל תשכח את המגזרים התומכים בכך כגון טיפול מאוחר בגיל מתקדם, חברות ביטוח או פרחים.

רשימה זו מבוססת על סמך מניות המוות או הקשורות לטיפול בו. אין לראות בכך ייעוץ פיננסי ועליך לעשות מחקר משלך.