I want to see the source code of a built-in indicator

הרבה מהמדדים המובנים שלנו מקודדים ב- Pine Scriptב  אתה יכול לראות את קוד המקור של כל אינדיקטור ישירות מעורך ה Pine. פשוט לחץ על הלחצן חדש ותראה את כל מובני הפיין הזמינים:

לחץ על כותרת האינדיקטור, וקוד סקריפט ה pine יופיע בחלון העורך. שנה את הקוד, אם אתה זקוק לו, ואז החל אותו על הגרף שלך.