Awesome Oscillator (AO)

המתנד המדהים הוא אינדיקטור המשמש למדידת תנופת השוק.  AO מחשב את ההפרש של ממוצעים נעים פשוטים של 34 תקופות ושל 5 תקופות.  הממוצעים הנעים הפשוטים שמשתמשים בהם, אינם מחושבים לפי מחיר הסגירה אלא נקודות האמצע של כל בר. AO משמש בדרך כלל לאישור מגמות או לחיזוי היפוך אפשרי.

היסטוריה

המתנד המדהים Awesome Oscillator (AO) נוצר על ידי ביל וויליאמס.

חישוב

lengthAO1=input(5, minval=1) //5 periods lengthAO2=input(34, minval=1) //34 periods AO = sma((high+low)/2, lengthAO1) - sma((high+low)/2, lengthAO2)

הבסיס

בגלל אופיו כמתנד, המתנד המדהים נועד להיות בעל ערכים המשתנים מעל ומתחת לקו אפס. הערכים שנוצרו מתוארים כהיסטוגרמה של ברים אדומים וירוקים. הבר ירוק כאשר ערכו גבוה מהבר הקודם. בר אדום מציין כי הבר נמוך יותר מהבר הקודם. כאשר הערכים של AO הם מעל קו האפס, זה מצביע על כך שהתקופה לטווח הקצר נמצאת במגמה גבוהה מהתקופה לטווח הארוך. כאשר הערכים של AO נמוכים מקו האפס, התקופה לטווח הקצר נמוכה יותר מהתקופה הארוכה יותר. מידע זה יכול לשמש למגוון אותות.

מה לחפש

צלב קו אפס

האות הבסיסי הישיר ביותר שנוצר על ידי המחוון המדהים הוא צלב קו האפס. זה פשוט כאשר ערך AO חוצה מעל או מתחת לקו האפס. זה מעיד על שינוי במומנטום

כאשר AO חוצה מעל קו האפס, המומנטום לטווח הקצר עולה כעת מהר יותר מהמומנטום לטווח הארוך.  זה יכול להציג הזדמנות קנייה שורית.

כאשר AO חוצה מתחת לקו האפס, המומנטום לטווח הקצר יורד כעת מהר יותר מאשר המומנטום לטווח הארוך. זה יכול להציג הזדמנות מכירה דובית.

Twin Peaks פסגות כפולות

.Twin Peaks היא שיטה הבוחנת את ההבדלים בין שתי פסגות באותו צד של קו האפס

Twin Peaks 

הגדרת  פסגות כפולות שוריות  מתרחשת כאשר יש שתי פסגות מתחת לקו האפס. הפסגה השנייה גבוהה מהפסגה הראשונה ואחריה בר ירוק.  חשוב מכך, השוקת בין שתי הפסגות חייבת להישאר מתחת לקו האפס כל הזמן.

מבנה של פסגות כפולות דוביות מתרחש כאשר ישנם שני מקוריים מעל קו האפס. הפסגה השנייה נמוכה מהפסגה הראשונה ואחריה בר אדום. השוקת בין שתי הפסגות חייבת להישאר מעל קו האפס למשך המבנה.

 Saucer תחתית

מבנה AO Saucer מחפש שינויים מהירים יותר במומנטום.  שיטת Saucer מחפשת שינויים בשלושה ברים רצופים, כולם באותו צד של קו האפס.

מבנה של Saucer  שורית מתרחשת כאשר ה- AO נמצא מעל קו האפס.  זה כרוך בשני ברים אדומים רצופים (כאשר הבר השני נמוך מהבר הראשון) ואחריו בר ירוק.

מבנה Saucer  דובית מתרחשת כאשר ה- AO נמצא מתחת לקו האפס. זה כרוך בשני ברים ירוקים רצופים (כאשר הבר השני גבוה יותר מהבר הראשון) ואחריו בר אדום.

סיכום

בסך הכל, המתנד המדהים יכול להיות כלי יקר למדי.  מומנטום הוא אחד מאותם היבטים בשוק שחיוני להבנת תנועות המחירים, אולם קשה כל כך לאחוז בו.  AO (מומנטום) יכול לשמש במקרים מסוימים ליצירת אותות איכותיים,  אך בדומה לכל מחוון להפקת אותות, יש להשתמש בזהירות.  
הבנה אמיתית של המבנים והימנעות מאותות שווא זה דבר שהסוחרים הטובים ביותר לומדים דרך ניסיון לאורך זמן.  עם זאת, המחוון המדהים מייצר מידע איכותי ועשוי להיות כלי ניתוח טכני רב ערך עבור אנליסטים או סוחרים רבים.

סִגְנוֹן

growing

יכול לשנות את הצבע והעובי של בר הגדל (Up) וכן את סוג החזותי של המחוון (היסטוגרמה היא ברירת המחדל). יכול גם להחליף את הנראות של קו מחירים המציג את הערך הנוכחי של המתנד המדהים.

Falling

יכול לשנות את הצבע והעובי של בר הנופל (למטה)

דיוק

מגדיר את מספר המקומות העשרוניים שישארו בערך המחוון לפני העיגול. ככל שמספר זה גבוה יותר, כך הנקודות העשרוניות יהיו יותר בערך המחוון.