חייבים, נטו

מה הם חייבים, נטו?

חשבונות חייבים, נטו מייצגים תביעות אשר נובעות ממכירת סחורות ושירותים ללקוחות באשראי, הצפויות להיות מוסדרות במזומן במהלך התקופה הנוכחית. בניכוי הפרשה למנות בלתי ניתנות לאיסוף.

מה כלול בחשבונות חייבים, נטו?

סכומים המגיעים מלקוחות עבור עבודות קבלניות;

עלויות ורווחים העולים על החיובים;

חיובים בתהליך על חוזי בנייה;

שימור חובות כספים;

חייבים בצירוף מקדמות לספקים;

חובות מסחר בשילוב מלאי;

חובות מסחר בשילוב עם חייבים אחרים;

חייבים בצירוף הוצאות ששולמו מראש; ו

חובות מסחר המגיעים מחברות האם, חברות בנות וחברות הון.