כללי זכויות יוצרים ושימוש הוגן

אל תשתמש בכל עת בתוכן שרשום או נלכד ממוצר שאין לך רישיון לשימוש בו. אל תיצור תשדר בסטרים, בכל עת, תוכן שנחשב מוגן בזכויות יוצרים או שאינו מציית לתנאי השימוש ההוגן כמוגדרים כאן.

כל תוכן שמפר מדיניות כזו יהיה כפוף להסרה, וכן עשוי לכלול עונשים לחשבון נתון או לבעל חשבון מסוים.