MovingAvg2Line חציית

הגדרה

אינדיקטור זה מחשב MA מהיר ו-MA איטי. יש אפשרות לשנות את האורכים שלהם בהגדרות האינדיקטור (ברירת המחדל היא 9 ו-18). כאשר ה-MA המהיר חוצה מעל ה-MA האיטי, האסטרטגיה נכנסת ללונג. אם ה-MA המהיר חוצה מתחת ל-MA האיטי, האסטרטגיה נכנסת לשורט.

סיכום

אסטרטגיית MovingAvg2Line חציית משתמשת בשני ממוצעים נעים על מנת להגדיר אם האסטרטגיה תהיה לונג או שורט. יש אפשרות להתאים את הממוצעים הנעים בהגדרות האסטרטגיה. ברירות המחדל הן 9 ו-18, אך ניתן לשנות אותן לצרכי המשתמש. האסטרטגיה נכנסת ללונג כאשר הממוצע הנע במהירות חוצה את הממוצע הנע באיטי והיא נכנסת לשורט כאשר הממוצע הנע במהירות חוצה מתחת לממוצע האיטי. גם סוחרי סווינג וגם סוחרי מומנטום עשויים למצוא את האסטרטגיה הזו שימושית.