כיצד מחשבים את הביצועים במסנן?

נתוני ביצועי המסנן מחושבים באמצעות הנוסחה:

//@version=4
study("Screener Performance")fastSearchN(xs, x) => // xs - sorted, ascendingmax_bars_back(xs, 366)  left = 0  right = min(bar_index,366)  mid = 0if xs < x    0elsefor i = 0 to 9      mid := ceil((left+right) / 2)if left == right        breakelse if xs[mid] < x        right := mid        continueelse if xs[mid] > x        left := mid        continueelsebreak    mid 
week1 = 7
week_ago = timenow - 1000*60*60*24*week1 countOfBarsWeekAgo = fastSearchN(time, week_ago)
 month1 = 30
month_ago = timenow - 1000*60*60*24*month1 countOfBars1MonthAgo = fastSearchN(time, month_ago)
 month3 = 90
months3_ago = timenow - 1000*60*60*24*month3 countOfBars3MonthAgo = fastSearchN(time, months3_ago)
 month6 = 180
months6_ago = timenow - 1000*60*60*24*month6 countOfBars6MonthAgo = fastSearchN(time, months6_ago)
 weeks52 = 7*52
weeks52_ago = timenow - 1000*60*60*24*weeks52 countOfBars52WeekAgo = fastSearchN(time, weeks52_ago)// performance
rateOfreturn(v1, v2) => (v1 - v2) * 100 / abs(v2)
rr(bb) =>if bb == 0    na  elsemax_bars_back(close, 366)    rof = rateOfreturn(close, close[bb])    rof 
plot(rr(countOfBarsWeekAgo), title="Perf.W")
plot(rr(countOfBars1MonthAgo), title="Perf.1M")
plot(rr(countOfBars3MonthAgo), title="Perf.3M")
plot(rr(countOfBars6MonthAgo), title="Perf.6M")
plot(rr(countOfBars52WeekAgo), title="Perf.Y")
var lastYearClose = float(na)
if year > year[1]  lastYearClose := close[1]
plot(rateOfreturn(close, lastYearClose), title="Perf.YTD")
Java

הערה: ערכי סקריפט זה שונים בהיסטוריה ובזמן אמת בגלל זמן, ראה https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v4/essential/Indicator_repainting.html

עבור תצוגות ויזואליות, תוכל להוסיף סקריפט זה לגרף שלך באמצעות עורך הפיין באמצעות מסגרת הזמן היומית של הגרף. המחוון יופיע בגרף, ויוצגו הערכים לכל סוג ביצוע.