Ribbon ממוצע נע

הגדרה

ממוצע נע Ribbon הוא אינדיקטור המציג עד ארבעה ממוצעים נעים בגרף שלך. ניתן להשתמש בממוצעים נעים באורכים שונים כדי להשוות מגמות לטווח ארוך ולטווח קצר ולנסות לחזות תנועות אפשריות בגרף על סמך ביצועי העבר.

תשומות

לכל ממוצע נע MA נפרד יש חמש כניסות שונות המשויכות אליו, בשורה:

1. תיבת סימון להפעלה/כיבוי מהיר של התצוגה של כל אחד מהממוצעים הנעים.

2. תפריט נפתח עם סוגי ממוצעים נעים מאפשר לבחור באיזה ממוצע נע יש להשתמש. האפשרויות כוללות SMA (ממוצע נע פשוט), EMA (ממוצע נע אקספוננציאלי), SMMA (ממוצע נע מוחלק), WMA (ממוצע נע משוקלל) ו-VWMA (ממוצע נע משוקלל בנפח).

3. שני תפריטים נפתחים לבחירת המקור והאורך לחישוב הממוצע הנע.

4. בוחר צבעים לבחירת צבע .