ממוצע מניות בסיסיות

ממוצע מניות בסיס מייצגות את המספר הממוצע המשוקלל של מניות רגילות הקיימות על פני תקופה של זמן, המשמשת את החברה לחישוב הרווח הבסיסי למניה. הממוצע המשוקלל של המניות הבסיסיות המשוקלל מחושב על ידי לקיחת המספר הכולל של המניות הרגילות הקיימות והכפלתו באחוז מתקופת הדיווח שמספר זה חל עבור כל תקופה. 

במילים פשוטות, הנוסחה לוקחת את מספר המניות הקיימות במהלך תקופה עד לשינוי הבא בשקלול משך הזמן שבו מניות אלו היו עומדות. עבור חברות מרובות הנפקות, הערך הכלכלי של כל סוג מניות מנורמל ביחס להנפקה העיקרית.

בהתחשב בעובדה שהמחיר משתנה לצמיתות, ממוצע מניות בסיסיות עומדות מסייעות למשקיעים להעריך את מחיר המניה הממוצע המשוקלל בתיק.