מניות בדילול מלא

מניות מדוללות מייצגות את המספר הכולל של המניות הרגילות שיעמדו לאחר מימוש כל מקורות ההמרה האפשריים, כגון מניות בכורה הניתנות להמרה, מכשירי חוב, אג"ח, אופציות ואופציות.

מניות בדילול מלא מחושבות לא רק על בסיס ניירות ערך שכבר הונפקו, אלא גם על בסיס ניירות ערך שניתן לתבוע באמצעות המרה. מניות בדילול מלא משמשות את החברה לחישוב הרווח המדולל למניה.