תבנית גרף תחתית כפולה

תחתית כפולה היא תבנית היפוך שנוצרת על ידי שני שפלים עוקבים שנמצאים באותה רמה (מותר שיהיה הבדל קל בערכים) ושיא ביניים ביניהם.  מצופה שלאחר שהמחיר יגיע שוב לרמת השפל הראשון ולאחר מכן יתהפך ויעלה מעל רמת הביניים הגבוהה, מצופה שיהיה המשך עליה במחיר לטווח בערך של הפרש בין השפל לשיא.

האינדיקטור מחפש תבניות ב-600 הברים האחרונים. התבנית מורכבת מקווים המציינים תנועות מחיר (קו מחיר) וקווי צוואר (קו צוואר). קו הצוואר הוא קו אופקי הנמשך דרך מקסימים הביניים. נקודות ההתחלה והסיום של כל שורת מחיר, חוץ מהאחרונה (נקודה 5), ממוקמות ב-5/5 פיווטים. נקודה 5 ממוקמת בהצטלבות של קו המחיר האחרון עם קו הצוואר. במצב 'בתהליך', האינדיקטור מחפש לא רק תבניות שנוצרו , אלא גם תבניות שמתהוות. ייתכן שהחלק התחתון השני של תבנית כזו לא נמצאת בפיווט, קווי המחיר היוצרים אותה יהיו מנוקדים.

התבנית נחשבת ככזו שהושלמה כשלאחר שהופיעה התחתית השניה, מחיר (סגירה) עולה מעל קו הצוואר. הקו האופקי המקווקו המסתיים בתווית יעד מציין את רמת המחיר המצופה לאחר יצירת התבנית. כשמופיעים ברים חדשים, הקו נמשך ימינה עד הבר האחרון, עד שמצב התבנית משתנה מ-ממתין ל-אחר. הסבר הכלי של התווית מציג את המחיר ואת המצב הנוכחי של התבנית. כאשר המצב משתנה, גם צבע התווית משתנה. בסה"כ יש שלושה מצבים:

  • ממתין. המחיר לא הגיע לרמה המצופה ולא ירד מתחת לתחתית השנייה.
  • הושג. המחיר הגיע לרמה המצופה
  • נכשל. המחיר לא הגיע לרמה המצופה  וירד מתחת לתחתית השנייה.

אם האינדיקטור מוצא שתי תבניות מצטלבות, אז העדפה תינתן לזה שמצבו ממתין. אם המצב של התבניות המצטלבות הוא נכשל או הושג או שהסטטוס של שניהם הוא ממתין, אז התבנית תוצג בגרף, שבו ערכי המחירים של התחתיות הן מדויקות יותר.

תשומות:

  • גובה מגמה - מגדיר את הגובה הנדרש של המגמה הקודמת לתבנית ביחס לגובה התבנית עצמה. גובה התבנית נחשב להפרש במחיר המינימום של התחתיות ומקסימום הביניים. ערך אחוז.
  • שיא שני - קובע אילו תבניות להציג ביחס לשאלה האם התחתית השנייה של התחתית הראשונה היא מעל או מתחת. אם שניהם נבחרו, אז כל התבניות תוצגנה.
  • סטייה מותרת - ההפרש המרבי המותר בעומק הקודקוד. עומק התחתית מחושב ממקסימום הביניים. ערך אחוז.
  • בתהליך - מחפש תבניות שעדיין לא נוצרו במלואן.