maturity/זמן פידיון

מהו זמן פידיון?

זמן פידיון מתייחס לתקופה או משך הזמן שנותרו עד שהאג"ח מגיעה לתאריך הפידיון שלה. הוא מייצג את משך הזמן מהרגע הנוכחי ועד שסכום קרן האג"ח אמור להיפרע על ידי המנפיק.

זמן לפדיון נמדד בדרך כלל בשנים, חודשים או ימים, תלוי במאפיינים הספציפיים של הנכס הפיננסי. זה מדד חשוב למשקיעים כי הוא עוזר להעריך את פרק הזמן הנותר של ההשקעה ולהעריך את הסיכונים והתגמולים הפוטנציאליים הקשורים בהחזקת המכשיר עד לפרעון.

למה זמן הפדיון חשוב?

  1. תשואה ותשלומי קופון: זמן  הפידיון משפיע על תשואת האג"ח. בדרך כלל, לאג"ח לטווח ארוך יש תשואות גבוהות יותר כדי לפצות את המשקיעים על המחויבות לזמן ארוך יותר.
  2. רגישות למחירים: המחיר של אג"ח נוטה להיות רגיש יותר לשינויים בשיעורי הריבית ככל שהזמן עד לפדיון פוחת. אג"ח לטווח קצר יותר רגישה בדרך כלל פחות לשינויי ריבית בהשוואה לאג"ח לטווח ארוך יותר., משום שתזרימי המזומנים העתידיים של איגרות חוב לטווח קצר קרובים יותר בזמן, מה שהופך אותם פחות מושפעים מתנודות בריבית.
  3. אופק השקעה: זמן לפדיון עוזר למשקיעים להתאים את אופק ההשקעה שלהם למאפייני האג"ח. משקיעים בעלי אופק השקעה קצר יותר נוטים להעדיף אג"ח עם זמן מועד לפדיון קצר יותר כדי להבטיח החזר בזמן של הקרן, ואילו משקיעים עם אופק השקעה ארוך יותר יהיה נוח יותר להחזיק באג"ח עם מועדים ארוכים יותר לתשואות גבוהות יותר.
  4. הערכת סיכונים: זמן לפדיון נותן  תובנות לגבי הסיכונים הפוטנציאליים שיש בהחזקת אג"ח. לאג"ח לטווח ארוך יותר יש בדר"כ יותר סיכון ריבית וסיכון אינפלציה לעומת לאג"ח לטווח קצר יותר. בנוסף, הזמן עד לפדיון משפיע על סיכון האשראי, משום לאג"ח ארוכות טווח יש חשיפה ארוכה יותר לשינויים שיכולים להתעורר בכל הקשור בכושר האשראי של המנפיקה.