קטגוריה

קטגוריה של אינדיקטור כלכלי מתארת את ההיבט המסוים של פעילות כלכלית או חברתית שאותה קטגוריה מייצגת. היא משמשת כמערכת סיווג אשר המקבצת אינדיקטורים על סמך המיקוד התמטי שלהם. הקטגוריות נותנות מסגרת שמסייעת להבין את טיבו של המשתנה הכלכלי אשר נמדד. לדוגמא: "עבודה", "מחירים", "ממשלה", "עסקים" וכו'.