KNFRT fundamentals

KONFRUT GIDA רווחים והכנסות

דו"חות רווחים
‪0‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה
הכנסה
‪0‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה