PETKIMPETKIMPETKIM

PETKIM

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי PETKM

דוחות כספיים PETKIM, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של PETKM ברבעון האחרון היא 27.44 B TRY, והיא גבוהה ב-108.07% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q4 23 היא 4.68 B TRY.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: TRY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה