DUTA INTIDAYA TBK

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי DAYA

דוחות כספיים DUTA INTIDAYA TBK, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של DAYA ברבעון האחרון היא 394.54B IDR, והיא נמוכה ב-0.87% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 23 היא -16.05B IDR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: IDR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה