000

INFINITT HEALTHCARE

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי 071200

דוחות כספיים INFINITT HEALTHCARE, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של 071200 ברבעון האחרון היא 21.27 B KRW, והיא נמוכה ב-28.08% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q1 24 היא 9.67 B KRW.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: KRW
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה