222

I-SCREAM EDU CO., LTD.

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי 289010

דוחות כספיים I-SCREAM EDU CO., LTD., כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של 289010 ברבעון האחרון היא 28.70 B KRW, והיא גבוהה ב-2.05% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q4 23 היא -12.44 B KRW.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: KRW
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה