MOSCOW EXCHANGE MOEX

MOEX MOEX
MOEX
MOSCOW EXCHANGE MOEX
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
הערכה
ערך ארגוני/רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות, 12 החודשים האחרונים
ערך הארגון, FQ
שווי שוק - בסיסי
מספר עובדים
מספר בעלי מניות
מחיר / רווחים, TTM
מחיר ביחס להכנסות ב-12 החודשים האחרונים
מחיר/שווי מאזני למניה לשנה הפיסקלית
מחיר/מכפיל מכירות בשנה הפיסקלית האחרונה
מאזן
מכפיל נכחי, FQ
חוב להון, FQ
חוב נטו, FQ
יחס מהיר, רבעון פיסקלי, היחס המהיר מודד את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה לטווח הקצר עם הנכסים הנזילים ביותר שלה
סך כל הנכסים, FQ
סך כל החוב, FQ
מדדים תיפעוליים
תשואה על נכסים, TTM
התשואה על ההון ב-12 החודשים האחרונים
התשואה על ההון המושקע ב-12 החודשים האחרונים
הכנסה לפי עובד ב-12 החודשים האחרונים
היסטוריית מחירים
ווליום/נפח ממוצע (10 ימים)
בטא - שנה 1
מחיר - שיא 52 שבועות
מחיר - שפל 52 שבועות
דיבידנדים
דיבידנדים ששולמו, FY
דיבידנדים למניה, FY
צפי דיבידנדים שנתי
תשואת דיווידנדים
מינוף
מרג'ין נקי ב-12 החודשים האחרונים
שולי הרווח הגולמי ב 12 החודשים האחרונים
מרג'ין תפעולי ב-12 החודשים האחרונים
שולי מרג'ין לפני מיסוי ל-12 החודשים האחרונים
דוח רווח הפסד
EPS רווח למניה בסיסי, הכנסה נטו
רווחים למניה, בסיסי, TTM
רווח לפני הוצאות מימון מסים פחת והפחתות, TTM
רווח גולמי, שנה פיסקלית
רווח למניה שנתי אחרון
הכנסה שנתית אחרונה, FY
הכנסה נטו, FY
סך כל ההכנסות, FY
תזרים מזומנים חופשי, TTM

פרופיל

סקטור: פיננסי
תעשיה: בנקי השקעה/ברוקרים
בורסת מוסקבה MICEX-RTS PJSC מפעילה את בורסת מוסקבה. החברה עוסקת במסחר; שירותי סליקה וסילוק בשוק המט"ח; ניירות ערך ממשלתיים ושוק הכסף; שוק של מכשירים פיננסיים נגזרים; שוק המניות; שוק איגרות חוב קונצרניות ואזוריות; שוק הסחורות; ושוק הרכש הממשלתי והעירוני. היא גם מספקת ארגון מסחר אלקטרוני, סליקה והסדרים על עסקאות, שירותי שמירה ומידע. הוא גם מארח מסחר במניות, אג"ח, נגזרים, מטבעות, מכשירי שוק הכסף וסחורות. המשרד פועל במגזרים הבאים: שירותי מסחר, שירותי סליקה ושירותי פיקדון. מגזר שירותי המסחר כולל את שירותי המסחר של הקבוצה במט"ח, ניירות ערך, נגזרים ושוקי כספים, רישום ושירותי מסחר נוספים. מגזר שירותי הסליקה כולל בעיקר שירותי סליקה של CCP ושירותי סליקה אחרים. מגזר שירותי הפקדונות כולל שירותי פיקדון וסילוק הניתנים למשתתפים בשוקי הבורסה וה-OTC, שירותי רישום עסקאות OTC (שירותי מאגר), שירותי ניהול בטחונות ושירותי מידע. החברה נוסדה ב-13 במרץ 1992 ומרכזה במוסקבה, רוסיה.