MMM

MEDIA PRIMA BHD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי MEDIA

דוחות כספיים MEDIA PRIMA BHD, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של MEDIA ברבעון האחרון היא 223.77 M MYR, והיא גבוהה ב-4.60% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q2 24 היא 10.71 M MYR.

Q2 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: MYR
Q2 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה