CIE AUTOMOTIVE INDIA LTDCIE AUTOMOTIVE INDIA LTDCIE AUTOMOTIVE INDIA LTD

CIE AUTOMOTIVE INDIA LTD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי CIEINDIA

דוחות כספיים CIE AUTOMOTIVE INDIA LTD, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של CIEINDIA ברבעון האחרון היא 22.40 B INR, והיא נמוכה ב-1.71% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q4 23 היא 1.69 B INR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: INR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה