MMM

MAHESHWARI LOGISTI

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי MAHESHWARI

דוחות כספיים MAHESHWARI LOGISTI, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של MAHESHWARI ברבעון האחרון היא 2.77 B INR, והיא גבוהה ב-15.47% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 23 היא 29.32 M INR.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: INR
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q2 '23
Q3 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה