CVR Energy Inc.

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי CVI

דוחות כספיים CVR Energy Inc., כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של CVI ברבעון האחרון היא 2.20 B USD, והיא נמוכה ב-12.69% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q4 23 היא 91.00 M USD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה