United Parcel Service, Inc UPS

UPS NYSE
UPS
United Parcel Service, Inc NYSE
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
הערכה
ערך ארגוני/רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות, 12 החודשים האחרונים
ערך הארגון, FQ
שווי שוק - בסיסי
מספר עובדים
מספר בעלי מניות
מחיר / רווחים, TTM
מחיר ביחס להכנסות ב-12 החודשים האחרונים
מחיר/שווי מאזני למניה לשנה הפיסקלית
מחיר/מכפיל מכירות בשנה הפיסקלית האחרונה
מאזן
מכפיל נכחי, FQ
חוב להון, FQ
חוב נטו, FQ
יחס מהיר, רבעון פיסקלי, היחס המהיר מודד את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה לטווח הקצר עם הנכסים הנזילים ביותר שלה
סך כל הנכסים, FQ
סך כל החוב, FQ
מדדים תיפעוליים
תשואה על נכסים, TTM
התשואה על ההון ב-12 החודשים האחרונים
התשואה על ההון המושקע ב-12 החודשים האחרונים
הכנסה לפי עובד ב-12 החודשים האחרונים
היסטוריית מחירים
ווליום/נפח ממוצע (10 ימים)
בטא - שנה 1
מחיר - שיא 52 שבועות
מחיר - שפל 52 שבועות
דיבידנדים
דיבידנדים ששולמו, FY
דיבידנדים למניה, FY
צפי דיבידנדים שנתי
תשואת דיווידנדים
מינוף
מרג'ין נקי ב-12 החודשים האחרונים
שולי הרווח הגולמי ב 12 החודשים האחרונים
מרג'ין תפעולי ב-12 החודשים האחרונים
שולי מרג'ין לפני מיסוי ל-12 החודשים האחרונים
דוח רווח הפסד
EPS רווח למניה בסיסי, הכנסה נטו
רווחים למניה, בסיסי, TTM
רווח לפני הוצאות מימון מסים פחת והפחתות, TTM
רווח גולמי, שנה פיסקלית
רווח למניה שנתי אחרון
הכנסה שנתית אחרונה, FY
הכנסה נטו, FY
סך כל ההכנסות, FY
תזרים מזומנים חופשי, TTM

פרופיל

סקטור: הוֹבָלָה
תעשיה: הובלה אווירית / שליחים
United Parcel Service, Inc או בקצרה: (UPS) היא חברת שליחויות לחבילות. החברה הינה ספקית ניהול ואספקה גלובליים. החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים: שינוע חבילות מקומיות בארה"ב, שינוע חבילות בינלאומיות ושינוע וניהול שרשרת אספקה & הובלה. נכון ליום 31 בדצמבר 2016, החברה העבירה חבילות בלמעלה מ -220 מדינות וטריטוריות. החברה מציעה מגוון רחב של שירותי הובלת קרקע מקומית בארצות הברית ושירותי שינוע חבילות באוויר מבוטחים. המקטע הבינלאומי של החבילות כולל את תפעול חברות החבילות הקטנות באירופה, אסיה-פסיפיק, קנדה ואמריקה הלטינית, תת היבשת ההודית, המזרח התיכון ואפריקה. מגזר שרשרת האספקה והמשלוח כולל שירותי שילוח ולוגיסטיקה, תיווך מטענים במשאיות, משלוחי UPS והנפקותיה הפיננסיות באמצעות UPS Capital. החברה משמשת את השוק העולמי לשירותי לוגיסטיקה, הכוללים תחבורה, הפצה, לוגיסטיקה חוזית ומשלוח יבשתי.