BONESUPPORT HOLDING AB

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי BONEX

דוחות כספיים BONESUPPORT HOLDING AB, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של BONEX ברבעון האחרון היא 158.20M SEK, והיא גבוהה ב-12.69% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 23 היא 228.77M SEK.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: SEK
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה