NIBE INDUSTRIER AB SER. BNIBE INDUSTRIER AB SER. BNIBE INDUSTRIER AB SER. B

NIBE INDUSTRIER AB SER. B

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי NIBE_B

דוחות כספיים NIBE INDUSTRIER AB SER. B, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של NIBE_B ברבעון האחרון היא 9.49 B SEK, והיא נמוכה ב-18.55% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q1 24 היא -857.00 M SEK.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: SEK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה