VAR ENERGI ASAVAR ENERGI ASAVAR ENERGI ASA

VAR ENERGI ASA

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי VARO

דוחות כספיים VAR ENERGI ASA, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של VARO ברבעון האחרון היא 20.50 B NOK, והיא גבוהה ב-12.71% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q1 24 היא 968.24 M NOK.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: NOK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה