NEL ASANEL ASANEL ASA

NEL ASA

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי NEL

דוחות כספיים NEL ASA, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של NEL ברבעון האחרון היא 387.20 M NOK, והיא נמוכה ב-22.66% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q1 24 היא -22.02 M NOK.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: NOK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
מרווח נטו TTM
רווח גולמיצמיחה YoY
רווח תפעוליצמיחה YoY
הכנסה נטוצמיחה YoY
EBITצמיחה YoY