ARABIAN SHIELD COOPERATIVE INSURANCE CO

8070 TADAWUL
8070
ARABIAN SHIELD COOPERATIVE INSURANCE CO TADAWUL
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

8070 financial statements

מבט מעמיק ב ARABIAN SHIELD COOPERATIVE INSURANCE CO פעילויות הפעלה, השקעה ומימון

תזרים המזומנים החופשי של 8070 עבור Q3 21 הוא -36.98M SAR. עבור 2020, תזרים המזומנים החופשי של 8070 היה 91.93M SAR ותזרים המזומנים התפעולי היה 93.38M SAR.

מרווח נטו TTM
מזומנים מפעילות תפעולית
כספים מפעילות תפעולית
שינויים בהון חוזר
מזומנים מפעולות השקעה
רכישה / מכירה של עסקים, נטו
רכישה / מכירה של השקעות, נטו
הוצאות הון
פריטי תזרים מזומנים אחרים המשקיעים, סך הכל
מזומנים מפעילות פיננסית
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
סך דיבידנדים במזומן ששולם
פריטי תזרים מזומנים אחרים המממנים, סך הכל
תזרים מזומנים חופשי