MMM

MISHORIM

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי MSHR

דוחות כספיים MISHORIM, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של MSHR ברבעון האחרון היא 117.73 M ILS, והיא נמוכה ב-6.14% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 23 היא -13.96 M ILS.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: ILS
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה