555

NIHON YAMAMURA GLASS CO

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי 5210

דוחות כספיים NIHON YAMAMURA GLASS CO, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של 5210 ברבעון האחרון היא 18.91 B JPY, והיא גבוהה ב-4.93% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 23 היא 2.73 B JPY.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה