ben-geyn

עדכון בזק { ראו פרסום קודם }

TASE:BEZQ   BEZEQ
בהתנהלות של הזמן האחרון בזק למעשה
עושה מהלך אופקי ומטיילת בין קונים למוכרים
קונים ברמת 245 { מעל 240 }
מוכרים ברמת 256 { מתחת ל260 }
במצב כזה יש לתת משקל עודף ליציאה מהתחום
אנחנו מורידים את סוגיית הצפי וממתינים
שבירה / פריצה מרגע זה בסיכוי שווה

תגובות