shaza1712

סונוביה - בדרך לפריצה?

לונג
TASE:SONO   SONOVIA LTD
סונוביה עושה את דרכה למעלה באיטיות החל מאוקטובר.
ישנה התנגדות מאוד באיזור המלבן הכחול המסומן.
נראה שביום המסחר האחרון היתה פריצה של אזור ההתנגדות.
במידה ולא נראה נסיגה מתחת לאזור ההתנגדות,
ניתן להכנס בלונג עד לאזור 1600 שלב 1 ו- 1800 בשלב השני.
אין באמור המלצה לביצוע פעולות
TASE:SONO