Harami Cross צלב חרמי - שורי

תבנית נר יפני זה הוא צורה של תבנית חרמי שורי Harami Bullish. הוא נמצא במהלך מגמת ירידה. תבנית הנרות ליומיים מורכבת מנר דוג'י שמוקף כולו בתוך הגוף של מה שהיה פעם נר בעל גוף אדום.

 

 קלט:

 

באופן מסורתי, תבנית זו מזוהה בשילוב עם כיוון מגמה ספציפי, כלומר זה עשוי להיות חשוב עבור התבנית אם המחיר בדרך כלל עולה או יורד. האפשרות 'זהה מגמה בהתבסס על' מאפשרת לך לציין באיזו מהשיטות הבאות להשתמש כדי לזהות את המגמה:

  • SMA50 - ממוצע נע פשוט 50 האינדיקטור משווה את המחיר הנוכחי של הסימול לממוצע נע הפשוט שלו (SMA) באורך 50. אם המחיר הנוכחי הוא מתחת לממוצע נע פשוט -SMA, תנועת מחיר זו נחשבת למגמת ירידה. אם המחיר הוא מעל ה-SMA, זו מגמת עלייה.
  • SMA50, SMA200 - לממוצע נע פשוט 50, לממוצע נע פשוט  200, האינדיקטור משווה בנפרד את המחיר הנוכחי ל-SMA50 וה-SMA50 ל-SMA200. אם המחיר הנוכחי הוא מעל SMA50 ו-SMA50 הוא מעל SMA200, זה נחשב למגמת עלייה. אם המחיר נמוך מ-SMA50 ו-SMA50 מתחת ל-SMA200, מדובר במגמת ירידה. 

אין זיהוי - המדד לא לוקח בחשבון את מגמת המחיר.

על ידי השוואה בין שני הממוצעים הנעים SMAs שונים, האפשרות 'SMA50, SMA200' תזהה רק מגמות חזקות. כשמגמה חלשה והתנאי הנ"ל לא מתקיים, לא יתגלו תבניות. לעומת זאת, 'SMA50' תזהה גם מגמות חלשות יותר.