Downside Tasuki Gap - Bearish גאפ למטה טאסוקי דובי

י

גאפ למטה טאסוקי דובי -  Downside Tasuki Gap - Bearish היא תבנית של שלושה נרות שנמצאים במגמת ירידה שבדרך כלל מרמזת על המשך מגמת הירידה. הנר הראשון ארוך ואדום, ולאחריו נר אדום קטן יותר עם מחיר הפתיחה שלו שנפתח בגאפ מתחת לגוף הנר הקודם. הנר השלישי ירוק והוא נסגר בתוך הגאפ שנוצר על ידי שני הנרות הראשונים והוא ללא מסוגל לסגור אותו באופן מלא. חוסר היכולת של השור לסגור את הפער הזה מאותת שמגמת הירידה עשויה להימשך.

הגרסה השורית של תבנית Downside Tasuki Gap היא תבנית הפמוט Upside Tasuki Gap.

תשומות:

 

באופן מסורתי, תבנית נר זו מזוהה בשילוב עם כיוון מגמה ספציפי, כלומר זה עשוי להיות חשוב עבור התבנית אם המחיר בדרך כלל עולה או יורד. האפשרות 'זהה מגמה בהתבסס על' מאפשרת לך לציין באיזו מהשיטות הבאות להשתמש כדי לזהות את המגמה:

  • ממוצע נע פשוט 50 - SMA50 - האינדיקטור משווה את המחיר הנוכחי של הסימול לממוצע נע הפשוט שלו (SMA) באורך של 50. אם המחיר הנוכחי הוא מתחת ל -SMA, תנועת מחיר זו נחשבת למגמת ירידה. אם המחיר הוא מעל ה-SMA, זו מגמת עלייה. 
  • ממוצע נע פשוט 200 ו 50 - SMA50, SMA200 - האינדיקטור משווה באופן נפרד את המחיר הנוכחי ל-SMA50 וה-SMA50 ל-SMA200. אם המחיר הנוכחי הוא מעל  SMA50 ו-SMA50  הוא מעל  SMA200, זה ייחשב למגמת עלייה. אם המחיר נמוך מ-SMA50 ו-SMA50  מתחת ל-SMA200,  מדובר במגמת ירידה.
  • אין זיהוי - המדד אינו לוקח בחשבון את מגמת המחיר

 

באמצעות השוואה בין שני שני ממוצעים נעים פשוטים SMAs שונים, האפשרות 'SMA50, SMA200' מזהה רק מגמות חזקות יותר. כאשר המגמה חלשה והתנאי הנ"ל לא מתקיים, לא יתגלו תבניות. לעומת זאת, האפשרות 'SMA50' תזהה גם מגמות חלשות יותר.