pside Tasuki Gap - גאפ למעלה טאסוקי שוורי

זו תבנית של שלושה נרות שנמצאים במגמת עלייה. התבנית מאותתת על המשך מגמת העלייה. הנר הראשון ארוך וירוק, ואחריו נר ירוק קטן יותר עם מחיר הפתיחה שלו וגאפ מעל גוף הנר הקודם. הנר השלישי אדום והוא נסגר בתוך הגאפ שנוצר על ידי שני הנרות הראשונים, ולא מסוגל לסגור אותו במלואו. חוסר היכולת של הדוב לסגור את הפער מרמז שמגמת העלייה עשויה להימשך.

הגרסה הדובית של תבנית גאפ למעלה טסוקי שורי Upside Tasuki Gap היא תבנית הנר של Downside Tasuki Gap.


תשומות:

 

באופן מסורתי, תבנית נר זו מזוהה בשילוב עם כיוון מגמה ספציפי, כלומר זה עשוי להיות חשוב עבור התבנית אם המחיר בדרך כלל עולה או יורד. האפשרות 'זהה מגמה בהתבסס על' מאפשרת לך לציין באיזו מהשיטות הבאות להשתמש כדי לזהות את המגמה:

  • ממוצע נע פשוט 50 - SMA50 - האינדיקטור משווה את המחיר הנוכחי של הסימול לממוצע נע הפשוט שלו (SMA) באורך של 50. אם המחיר הנוכחי הוא מתחת ל-SMA, תנועת מחיר זו נחשבת למגמת ירידה. אם המחיר הוא מעל ה-SMA, זו מגמת עלייה. 
  • ממוצע נע פשוט 200 ו 50 - SMA50, SMA200 - האינדיקטור משווה באופן נפרד את המחיר הנוכחי ל-SMA50 וה-SMA50 ל-SMA200. אם המחיר הנוכחי הוא מעל SMA50 ו-SMA50 הוא מעל  SMA200, זה ייחשב למגמת עלייה. אם המחיר נמוך מ-SMA50 ו-SMA50 מתחת ל-SMA200, מדובר במגמת ירידה.
  • אין זיהוי - המדד אינו לוקח בחשבון את מגמת המחיר

 

באמצעות השוואה בין שני שני ממוצעים נעים פשוטים SMAs שונים, האפשרות 'SMA50, SMA200' מזהה רק מגמות חזקות יותר. כאשר המגמה חלשה והתנאי הנ"ל לא מתקיים, לא יתגלו תבניות. לעומת זאת, האפשרות 'SMA50' תזהה גם מגמות חלשות יותר.