How much data is available for Bar Replay?

תקופת הנתונים ההיסטוריים בהפעלה חוזרת-(Bar Replay) יכול להשתנות בהתאם לסימול ולמסגרת הזמן שנבחרו בגרף. למסגרות זמן יומיות ויומיות, אנחנו מציגים את כל הנתונים הזמינים בגרף וניתן להשתמש באותם נתונים במצב הפעלה חוזרת . למסגרות זמן תוך יומיות, TradingView שומרת על כמות מוגבלת של נתונים טתקופת הזמן ב-הפעלה חוזרת משתנה בהתאם לתוכנית שיש לך.

לבעלי תוכנית פרו ו פרו+, משך הנתונים הזמינים תוך-יומי מחושב כך: מעכשיו ועד 6 שבועות אחורה כפול מסגרת זמן (בדקות), כלומר, ניתן לחזור 6 שבועות אחורה בגרף של דקה אחת, 12 שבועות אחורה. גרף 2 הדקות, 30 שבועות אחורה בגרף 5 הדקות, 90 שבועות אחורה בגרף 15 הדקות וכן הלאה. ככל שנבחר מסגרת זמן גבוהה יותר, כך יהיו  נתונים תוך-יומיים זמינים יותר.

בעוד שלבעלי תוכנית פרימיום יש יותר נתונים היסטוריים תוך-יומיים עבור הפעלה חוזרת : מעכשיו ועד 6 חודשים אחורה כפול מסגרת זמן (בדקות), כלומר למשתמשי פרימיום יש גישה ל-6 חודשים של נתונים של דקה אחת. למסגרת זמן של 2 דקות, מגבלה זו מוכפלת וזמינה שנה של נתונים של 2 דקות; במשך 3 דקות הוא מטופל ו-18 חודשים של נתונים של 3 דקות זמינים וכן הלאה.

.לכל מסגרות הזמן המבוססות על שניות, למשתמשי פרימיום יש גישה ל-90 יום של נתונים ב-הפעלה חוזרת

אם אין נתונים לתקופת הזמן שנבחרה, ההפעלה החוזרת תציג את ההודעה "נקודת ההתחלה שצוינה עבור ההפעלה חוזרת  של הגרף רחוקה מדי. בבקשה בחר נקודת התחלה אחרת."

כשאתה מחליף את טווחי הזמן מגבוהים לנמוכים יותר, יכול להיות מצב שבו יש נתונים זמינים על מסגרת הזמן הגבוהה יותר (למשל יום אחד) שאינם זמינים בגרף מסגרת הזמן הנמוך יותר (למשל דקה אחת) כי הגעת למגבלה תוך-יומית. . 

במקרה זה, תקבל הודעה "נקודת נתונים לא זמינה" בפינה השמאלית התחתונה של הגרף וההפעלה חוזרת של הבר תעביר אותך  לברים העדכניים ביותר, אך עדיין תהיה במצב הפעלה חוזרת  ותוכל לבחור נקודת התחלה חדשה להפעלה חוזרת על ידי לחיצה על לחצן "עבור אל...".