BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50

B5H BER
B5H
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 BER
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E