PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTRPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTRPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR

PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי PINFRA

דוחות כספיים PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של PINFRA ברבעון האחרון היא 4.84 B MXN, והיא גבוהה ב-14.70% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q1 24 היא 1.76 B MXN.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: MXN
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
מרווח נטו TTM
רווח גולמיצמיחה YoY
רווח תפעוליצמיחה YoY
הכנסה נטוצמיחה YoY
EBITצמיחה YoY