BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50
B5H MUN

B5H
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 MUN
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E