LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

LEE.R SET
LEE.R
LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING SET
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

LEE.R financial statements

מבט מעמיק ב LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING פעילויות הפעלה, השקעה ומימון

תזרים המזומנים החופשי של LEE.R עבור Q3 21 הוא 15.53M THB. עבור 2020, תזרים המזומנים החופשי של LEE.R היה 15.89M THB ותזרים המזומנים התפעולי היה 184.97M THB.

מרווח נטו TTM
מזומנים מפעילות תפעולית
כספים מפעילות תפעולית
שינויים בהון חוזר
מזומנים מפעולות השקעה
רכישה / מכירה של עסקים, נטו
רכישה / מכירה של השקעות, נטו
הוצאות הון
פריטי תזרים מזומנים אחרים המשקיעים, סך הכל
מזומנים מפעילות פיננסית
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
סך דיבידנדים במזומן ששולם
פריטי תזרים מזומנים אחרים המממנים, סך הכל
תזרים מזומנים חופשי