HUNAN HESHUN PETROLEUM CO.,LTD

603353 SSE
603353
HUNAN HESHUN PETROLEUM CO.,LTD SSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

603353 financial statements

המצב הכספי הנוכחי של HUNAN HESHUN PETROLEUM CO.,LTD

סך הנכסים של 603353 עבור Q3 21 הוא 2.15B CNY, 2.55% יותר מ-Q2 21 הקודם. סך ההתחייבויות גדל ב-6.69% ב-Q3 21 ל-490.04M CNY.

סך כל הנכסים
סך כל הנכסים הנוכחיים
סה"כ נכסים לא שוטפים
סך כל ההתחייבויות
סך כל ההתחייבויות הנוכחיות
סך ההתחייבויות הלא שוטפות
סך הון עצמי
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
הון מוחשי למניה