Exact Sciences CorporationExact Sciences CorporationExact Sciences Corporation

Exact Sciences Corporation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי EXAS

דוחות כספיים Exact Sciences Corporation, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של EXAS ברבעון האחרון היא 646.88 M USD, והיא גבוהה ב-2.95% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q4 23 היא -49.77 M USD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה